منوی اصلی
   

 

نام مقاله

 

نام و نام خانوادگی

 

آب در قرآن

 

آواری فیروزه مرضیه

 

جایگاه آب در شکل گیری تمدّن های باستان

 

احمد نژاد، فرزان

 

مهشید قهرمانیان

 

بررسی جایگاه الگوی مصرف آب در جامعه

 

احمدی آسور، اکبر

 

بررسی ارزشهای فرهنگی و آیینی آب در ایران باستان ـ  نمونة مطالعاتی: مهرازی و فن آوری معابد آناهیتا

 

اشرفیان، تورج

 

احدالله اعظمی

 

ارم اعظمی

 

نقش قنات در شکل گیری تمدن شهرها و آبادی های سنتی منطقة گرم و خشک ایران

 

اعظمی، احدالله

 

یاسمین دوزدوزانی

 

آب و ارزشهای سیاسی آن

 

اعظمی، هادی

 

آب در فرهنگ و ادبیّات افغانستان

 

اکبرزاده، سیّده شکوفه

 

آرش و جشن تیرگان در نگاه موبدان

 

اکبری مفاخر، آرش

 

خوانش اسطوره ای داستان کوتاه ماهی در باد (حسین آتش پرور)

 

اسحاقیان، جواد

 

مروری بر خواص استثنایی و شگفتی های آفرینش آب

 

امامی، حسن

 

ارزشهای فرهنگی و اسطوره ای رود جیحون

 

امینی، علی اصغر

 

تقدّس و اهمیّت آب در ایران، یونان و هند

 

امینی، آناهیتا

 

آب و اقلیم: بررسی تطبیقی کاربردها و تجلیّات عنصر آب در شعر شش شاعر معاصر

 

بختیاری نسب، سمیرا

 

سیّد فرشید سادات شریفی

 

آناهیتا (بزرگ بانوی آبها و نمادگرایی آب)

 

براتی، ملوک

 

1-                      آب، زن و زایندگی

 

2-                      نقش آب در ایران باستان

 

برادران حسینی، زهره

 

آب گویی که آینه رومی است( نگاهی به عنصر آب و وابسته های آن از منظر تشبیه در اشعار فرّخی سیستانی)

 

بساک، حسن

 

سیده حکیمه موسوی

 

بناهای آبی در شعر و ادب پارسی

 

بوستانی، آرمین

 

فنآوری های بومی اندازه گیری و سنجش آب در آبیاری و نقش آن در توسعة روستایی پایدار

 

بوذرجمهری، خدیجه

 

رود نیل در شعر فارسی

 

بهاری، الوند

 

آب مظهر پاکی، روشنی و مایة حیات و حرکت

 

بهرامی، حسین

 

آفرینش آب در اندیشة ایرانیان باستان و نقش آن در پیروزی فرجامین نیکی بر بدی

 

بهرامی، عسگر

 

بررسی کهن الگوی آب در شعر فروغ فرخزاد

 

بهرامی کیا، علی

 

مقایسه دیدگاه مدیران و مردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی در شبکة آبیاری پایاب سد

 

بهروان،  حسین

 

آب، نعمت یا نقمت در قرآن کریم

 

بهمدی مقدس، نجمه

 

رد پای آناهیتا در افسانة هفتم منظومة هفت پیکر

 

بیدمشکی، مریم

 

نقد تطبیقی آیین های باران خواهی

 

پاک نژاد، فاطمه

 

پیوند نمادین زن و آب در شاهنامه

 

پورخالقی چترودی، مه دخت

 

پژوهشی بر عنصر آب در روش نقد ادبی گاستون باشلار

 

پورشهرام، سوسن

 

کارکرد هنری و تمثیلی آب حیات در ادب فارسی

 

پورفرج بیگ زاده، روجا

 

بررسی معانی بافتی آب در شعر حافظ

 

پهلوان نژاد، محمد رضا

 

 

نسرین طاهری بیرگانی

 

پیوند میان آب، زن و مار در نمادهای اسطوره ای تمدّن  ایلام

 

پلاسعیدی، کتایون

 

هامون، آبگاه سپند آریایی

 

تاج نیا ، کیمیا

 

1-دزدآب

 

2- جویبار زندگی

 

تاک، آمنه

 

معنای آب در آتش زبان ، تجلّی نام آب در شعر سید علی صالحی

 

تقی آبادی، حمید

 

قطره ای از بحر خمسه

 

جعفری، مرضیه

 

مصرف بهینة آب در ساختار ادبیّات کودک دهة هفتاد و هشتاد

 

جلالی، مریم

 

تقدّس رودخانه ها و نقش آن در ساخت تمدّن های ماندگار ( نیل، دجله، فرات، کنک، کارون)

 

جنّتی فر، اعظم

 

زینا میرزایی راسخ

 

استفاده از فرهنگ و جایگاه آب در هنر و معماری ایران به منظور توسعه صنعت توریسم

 

جمشیدی ، مهران

 

مسعود نصری

 

تحوّل جایگاه اپم نپات (ایزد آبها) در باورهای ایرانیان

 

جهانپور، فاطمه

 

آب در فرهنگ عامه و باور مردم گناباد

 

چرمگی عمرانی، مرتضی

 

بررسی تصویر سازی آب در اشعار شفیعی کدکنی

 

چیت سازی، الهه

 

آبانگان در شاهنامه

 

حاجی پور، فهیمه

 

اساطیر آب و ارتباط آنها با کشاورزی در ایران باستان

 

حیدری،  سمیه

 

1-آیین شب های رمضان (پنگو یا ساعت آبی ماه رمضان، شهر طبس)

 

2- قلعه ها و راههای تأمین آب آنها

 

خزاعی، حمیدرضا

 

بررسی و توصیف واژه های آب و آتش و خاک در پیامکهای فارسی

 

خزاعی، آزیتا

 

ارزشهای فرهنگی آب در معماری و شهرسازی ایران ( مسکن، باغ و شهر)

 

خلیل نژاد،  سیّد محمّدرضا

 

آب و تعابیر آن در شعر فارسی

 

خوش سلیقه، محبوبه

 

ارزشهای آب در معماری دوره اسلامی شهر مهاباد

 

خوش روش، نجم الدّین

 

تصویر کهن الگویی آب در داستان کیخسرو و صورت مثالی تولد دوباره

 

درپر، مریم

 

آب در ترکیب کنایی

 

درسنی، مژده

 

آب و گسترة معنایی آن در ادب عامه

 

دلبری، حسن

 

1-                      نحوة تأثیر آب در شکل گیری باغ ایرانی

 

2-                      بازنگری مفاهیم نمادین آب در معماری کویری و تأثیر آن بر زندگی

 

دوزدوزانی، یاسمین

 

تأملّی در معانی و ترکیبات آب در لغت نامه های فارسی

 

رادمرد، عبدالله

 

تفکّر اسطوره ای و آیین ها و باورهای آب

 

رحیمی، ابوالقاسم

 

آب تا امروز از اسطوره

 

رسولی، سید جواد

 

1ـ اردویسور آناهیتا ایزد بانوی آبها

 

2ـ تیرگان و آبانگان

 

رضاوند، حمیدرضا

 

آب، زن و زایندگی در گسترة اساطیر

 

رضایی دشت ارژنه، محمود

 

آب آیینة عشق گذران است ( نمادپردازی آب در ادبیّات عرفانی)

 

روزبهانی، سعید

 

جلوه های اساطیری آب در سام نامه

 

رویانی، وحید

 

لندفر مهای ژئومورفیک ستبر ساز منابع آبی

 

زمرّدیان،  محمّد جعفر

 

داوری ایزدی در آب

 

ساکت، محمّد حسین

 

جشنهای آب در آیین ایرانیان باستان

 

سرابی، ملیحه

 

آب، پرستش ، جاودانگی، رجعت به اصل

 

سرخوش، فائقه

 

اسطورة آب در اندیشه ایرانی با تکیه بر اسکندر نامة نظامی

 

سیادتی،  سیّده رقیه

 

بن مایة صید مروارید در شعر سنّتی عربی

 

سیبلینی، رعنا

 

باران مقدّس ترین آب

 

سی سی پور، مرضیه

 

آرزو پوراصغریان

 

سعید رنجبر

 

سرشت دو جنسیتی آب در اساطیر یونان و روم

 

سیّدی، وحیده

 

آب پاک برای همه

 

شایان، کیمیا

 

مطالعه و بررسی اسطوره های آب و آیین های باران خواهی

 

شریفان، حسین

 

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ساختار  کیفی مولکول آب از دیدگاه ارزشهای فرهنگی

 

 

 

شریفان ، حسین

 

علی ششتمدی

 

بررسی تقدّس آب در اساطیر هند و ایران( بر پایة اوستا ریگ ودا)

 

شریفیان، جواد

 

اکبر حیدریان

 

نماد آب در اشعار سهراب سپهری

 

شریفیان،  مهدی

 

سارا رضاپور

 

رودخانه های مقدس

 

ششتمدی، علی

 

بررسی کاربرد واژه های آب و باران در قرآن

 

شهابی، فهیمه

 

زهرا خرّمی

 

خشکسالی و باران خواهی در شاهنامه

 

شیبانی فر،  رقیه

 

گسترش گیتی بر آب

 

صادری، طه

 

آب در خواب

 

صادقی نژاد، رامین

 

فاطمه پروینی

 

آب حیات عشق

 

صامنی ، وجیهه

 

آب پیامبر احساس

 

صالحی لیسار،  سید یحیی

 

 آرش داوری سرج

 

مژده خدایگانی 

 

مکعب آبی

 

صبوری ، وحید

 

ارزش آب در فرهنگ اساطیر ایران باستان

 

صبّاغی، شیرین

 

فائزه شهابی پور

 

آب و توسعه یافتگی

 

صرّاف زاده، سورنا

 

انعکاس ایزدان و دیوان آب در شاهنامه

 

صرفی، محمّد رضا

 

خدیجه خدایاری

 

گرشاسپ کَمَک ستیز( روایت خشکی ستیزی گرشاسپ در اساطیر ایرانی)

 

   طبسی ، حمید

 

  پورخالقی چترودی، مه دخت

 

بررسی تقدّس آب در طول دوره پیش از تاریخ دوران تاریخی و پیوندهای آن با آئین زرتشت در ایران

 

عابدی، فاطمه

 

نقش عنصر آب در توصیف پاداش پرهیزکاران در قرآن

 

عابدیان،علیرضا

 

آب در فرهنگ عامه

 

عارف نیا، حسین

 

آب در آینة قرآن، نهج البلاغه، ادیان و روایات

 

عبدالصالحی، سیّده الهام

 

بازتاب سمبولیک صورت کهن الگویی زن( آناهیتا، ایزد بانوی آب) در ساختار درونی و بیرونی هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی

 

عبّاسی، سکینه

 

راز سکوت حیوانات در خط آب

 

عسل فروش رضائیه، علی

 

آب در جهان واقعی

 

علایی حسینی، سیّد مهدی

 

تمثیل آب حیات در متون عرفانی

 

علوی زاده، فرزانه

 

لزوم تغییر نگرش از مدیریت یک سویه به مدیریت دو سویه در اجرای پایدار سیاست های توسعه ...

 

علوی مقدّم، سیّد محمّدرضا

 

بازتاب«آب» در کتاب کوچه احمد شاملو

 

علوی مقدّم، مهیار

 

1-                      بررسی تطبیقی آب در ادیان و مذاهب

 

2-                      مطالعه و بررسی اسطوره های آب و آیین های باران خواهی

 

علیان نژاد، مریم

 

حسین شریفان

 

بررسی جایگاه آب در ضرب المثلهای فارسی

 

علی پور اوجور، الهه

 

رودخانه های مرزی و تأثیر آنها بر روابط ایران و کشورهای همجوار

 

علیزاده، عمران

 

زهرا پیشگاهی فرد

 

وحدت اضداد در الگوی مثالی زمین و خویشکاریهای سه گانة آب در اساطیر

 

قائمی ، فرزاد

 

نمایندگی جاودانگی در اسطورة آلمانی«آب حیات عشق» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان

 

قائمی ، فرزاد

 

اعظم جنّتی فر

 

جلوه های گوناگون آب در شعر سپهری

 

قاسمی، زهرا

 

1-دفتر کوچک آب ( دلالت معنایی حوض در معماری اسلامی)

 

2- پوئم سمفونی آب( روایت موسیقایی رفتار شناسی )

 

قراگوزلو، آرش

 

1-از نمای باران ( دلالت هنری باران در سینما)

 

2- حضور باران در نامهای سینمای ایران

 

 

قراگوزلو، آذر

 

کاربرد واژه های آب در اسمهای مرکب و اعلام فارسی

 

قوام، ابوالقاسم

 

آب رمزینه جاودانة زیست کره از دیدگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا

 

قهرمانی دهبکردی، شاهو

 

رضا محمد زاده

 

علی عسل فروش رضائیه

 

سمیرا سعیدیانی

 

موسی شجاع قره باغ

 

آب در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

 

فاطمی، سید حسین

 

آب از منظر قرآن

 

فتح آبادی، حمیدرضا

 

1-                      نقش و اهمیّت آب در سفر امام رضا(ع) از مدینه به خراسان

 

2-                      آیین های باران خواهی

 

فدایی، سیّد احمد

 

بررسی تطبیقی ایزدان آب در ایران باستان و اعتقادات اسلامی

 

فرج پور، صمد

 

کاربرد آب در معماری باغ فین کاشان

 

فروغی، محمّد صادق

 

اسماعیل علیزاده

 

ایران ، جامعه ای کم آب:

 

بررسی نقش آب در الگوی تحوّلات اجتماعی ایران

 

فرهادی محلّی، محمود

 

تقارن آب و دائو

 

فریدی ، مازیار

 

آب در غزلیّات خاقانی

 

کمالی فرد،  مژده

 

حقوق آب

 

کوکبی،  مهدی

 

نگاهی به آب و جایگاه آن

 

کهدویی، محمد کاظم

 

افسانه آب و زندگی، نقش مایة سفال مند گناباد

 

لبّاف خانیکی، رجب علی

 

بررسی کارکردهای معنایی آب در نگارگری

 

ماهوان، فاطمه

 

بررسی نماد« دریا» در مجموعه داستان « ترس و لرز» از غلامحسین ساعدی

 

مجذوب صفا، آمنه

 

تیرگان و آبریزگان

 

محمودی، محمّد علی

 

مه دخت پور خالقی چترودی

 

بازخوانی نقش عنصر آب در سازماندهی فضای باغ ایرانی

 

مدّاحی، سیّد مهدی

 

بررسی نماد پردازی آب در اشعار مهدی اخوان ثالث

 

مدرّسی، فاطمه

 

پیمان ریحانی نیا

 

اسطورة آب و تقدّس آن در نزد ایرانیان بر پایة متونی از ادب پارسی

 

مدّرسی، فاطمه

 

طاهر لاوژه

 

1-آب یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن و شکل گیری شهرها، نمونة موردی؛ نخستین تمدن هخامنشی: پاسارگاد

 

مرادی ، زینب

 

علی صالحی

 

فروغ بانوان آب در چند آیین کهن ایرانی

 

معروضی، الهه

 

نمودهای فرهنگی آب در اساطیر ایران، یونان و بین النّهرین

 

معصومی دهقی، احمدرضا

 

آب عشق خدا و حیات انسان و دیدگاه دو ادب فارسی و عربی به آن

 

ممتحن، مهدی

 

آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی

 

مهدوی، محمّد جواد

 

تجلّی آب در قرآن و فرهنگ اسلامی

 

موسی زاده، شهربانو

 

آب در ادیان الهی (مسیح و یهود)

 

میرزایی راسخ، زینا

 

آفرینش جهان مادی از آب و جوهر آغازین آب در اساطیر

 

میزبان، جواد

 

اززش آب و دانش بومی بهره وری از منابع آب در منطق کویری مطالعه موردی تپه های ماسه ای آران و بیدگل

 

نصری، مسعود

 

آب در اندیشة نخستین فیلسوف ایران ، طالس

 

نورانی نژاد، ستایش

 

آب و تصویرگری آن در هفت پیکر نظامی

 

نورمحمّدی، خدیجه

 

1-                      بند گلستان و طرحهای توسعة شهری در دورة تیموری

 

2-                      ساختار درهم تنیدة شهر و منظومه آبی شوشتر

 

نوروزی، ساسان

 

قزلسفلو، عبّاس علی

 

  آب، عامل اساسی در شکل گیری تمدّنها با تأکید بر تمدّن بین النهرین، مصر، هند و چین

 

نوعی، غلامحسین

 

بحران آب در خاورمیانه

 

نهمازی، غلامحسین

 

شاعری به زلالی آب

 

نیازی، مریم

 

آب زیرزمینی عامل اصلی شکل گیری و پایداری تمدّن در مناطق خشک ایران( نمونه استان خراسان)

 

ولایتی، سعد الله

 

تقدّس آب در تمدن های مختلف

 

ولایتی، سعدالله

 

فائزه فاطمی پور

 

سمانه محمّدی

 

خاطرة آب در ذهن شاعر کویری

 

هاشمی، زهره

 

فاطمه شهامت

 

معماری آب

 

هاشمیان، لیلا

 

مریم هاشمیان

 

مهرداد رازجو

 

استراتژیک آب در تاریخ بیهقی و نقش آن در پیروزی و شکست غزنویان

 

یاحقّی، محمّد جعفر

 

سرورسا رفیع زاده

 

بررسی نقش و کارکرد داستانی آب در مجموعة افسانه های ایرانی در کتاب گل به صنوبر چه کرد

 

یداللهی شاه راه،  رویا

 

بررسی جایگاه اسطوره ای رودخانة کسف رود در پیدایش و گسترش تمدّن

 

یوسفی آبگرمی، سهیلا

 

 

 

 

 

 


منوی اصلی
     
bullet   صفحه اصلی
bullet   پوستر کنفرانس
bullet   برنامه برگزاری همایش
bullet   دعوت از دانشجویان محترم جهت شرکت در همایش
bullet   پيام دبير كنگره
bullet   فراخوان چکیده مقاله
bullet   Call for papers
bullet   لیست اسامی افراد و مقالاتی که در مرحله اول داوری پذیرفته شده اند
bullet   نمونه دعوت نامه ارسالی
bullet   تماس با ما
bullet   ساختار اجرایی و علمی همایش
bullet   فهرست برگزارکنندگان و حامیان همایش
bullet   فهرست اسامی میهمانان شرکت کننده در همایش
bullet   آدرس هتل جهت میهمانان محترم همایش
bullet   فرم ثبت نام جهت شرکت در همایش
bullet   تاریخ های مهم
bullet   اطلاعیه ها
bullet   نمونه ی نامه ی ارسالی به شرکت کنندگان به عنوان نتیجه ی ارزیابی اولیه
bullet   شرایط ارائه ی پوستر در همایش جهت شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان
bullet   انعکاس خبر همایش در روزنامه شهرآرا
bullet   انعکاس خبر همایش در روزنامه شهرآرا 2
bullet   فراخوان جهت اطلاع هنرمندان
bullet   نامه به شرکت کنندگان در همایش
bullet   نمونه دعوت نامه ی ارسالی جهت ارائه ی مقاله در همایش


Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید کنندگان : 252742
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.